/brstass.jpg

I samarbete med         

/196574409_213795430579105_3860879608519943880_n.jpg

 

            /logo1.png

 

 

Facebook

Nyhetsbrev

 

 

Rasringen för Brittiskt korthår & Brittiskt långhår

Stadgar

§ 1. Föreningen
Rasringens namn ska vara Brittsällskapet, och förkortas BrS. Juridiskt är
Brittsällskapet en ideell förening. Rasringens verksamhetsområde omfattar i
första hand Sverige och har sitt säte i Uppsala kommun.


§ 2. Syfte och Mål
Rasringens syfte är att vara en intresseförening för rasen Brittiskt Korthår
och Brittiskt Långhår.
Målsättningen är att skapa bästa möjliga förutsättningar för katten, kattägaren
och kattägandet genom att:
• skapa förutsättningar för samarbete mellan brittägare, oavsett klubb,
riksförbundstillhörighet och nationalitet.
• öka kunskapen om och intresset för Brittiskt Korthår och Brittiskt Långhår.
• stödja och främja en sund avel på britterna.
• att tillvarata brittägarens intresse i allmänhet.
• informera och ge kunskap om kattens vård.
• bevaka och arbeta med frågor, som har ett avgörande allmänt intresse för
kattägaren.


§ 3. Verksamhet
För att nå uppsatta mål ska Brittsällskapet:
• informera och sprida kunskap om rasringens syfte, mål, organisation och
arbetsformer.
• arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna, bland
annat genom att anordna kurser och föredrag, som ger medlemmarna råd
och anvisning i sitt avelsarbete och sin katthållning.


§ 4. Medlemskap
Medlem i föreningen kan alla kattvänner bli, som förklarar sig villiga att följa
föreningens stadgar och riktlinjer och som betalar fastställd medlemsavgift.
Inträde kan ske när som helst under året och avser pågående kalenderår. Om
inträde sker efter 1 oktober avser medlemskapet även nästkommande
kalenderår.
Medlemskapet anses avslutat om medlemsavgift ej erlagts enligt §5, om
medlemmen skriftligen begär sitt utträde ur föreningen eller att styrelsen
har beslutat om uteslutning på grund av brott mot §16 i dessa stadgar.
Familjemedlem: Med familjemedlem menas person som tillhör samma hushåll som huvudmedlem. Familjemedlem är fullvärdig
medlem men erhåller inte rasringens publikationer.
Stödmedlem: Myndighet, företag, institution eller annan sammanslutning kan vid
ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen antas som stödjande medlem. 

§ 5. Medlemsavgift
Medlemsavgift för nästkommande medlemsår fastställes av årsmötet.
Medlemsavgift avser kalenderår. Medlemsavgift ska vara erlagd senast 31/1 för
ifrågavarande år, i annat fall anses medlemskapet avslutat. Avgående medlem äger
ej rätt att återfå sina en gång erlagda avgifter. Familjemedlem äger ej rätt att
erhålla Brittsällskapets medlemspublikationer.


§ 6. Verksamhetsår
Verksamhets och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och
med den 31 december.


§ 7. Revision
Föreningens verksamhet och räkenskaper granskas årligen av en revisor, vilken
utsetts av årsmötet för en tid av ett år. Räkenskaperna skall vara avslutade med
vinst och förlusträkning senast den 31/1.


§ 8. Årsmöte
Årsmötet är Brittsällskapets högsta beslutande organ. Röstlängden vid årsmötet
baseras på inbetalningar gjorda senast en månad före årsmötet. Alla val sker med
öppen omröstning, såvida ej något annat påfordras. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst.
Ordinarie årsmöte hålles under mars eller senast under april månad. Motioner
från medlem som ska behandlas på ordinarie årsmöte ska vara styrelsen
tillhanda senast 31/12. Motion ska styrkas med medlemskap.
Kandidater till styrelse och revisorer ska vara valberedningen tillhanda senast
den 31 december. Valberedningens förslag samt medlemmars nomineringar till
valbara poster ska vara offentliga för Brittsällskapets medlemmar senast 21 dagar
före årsmötet.
Vid årsmötet förhandlas enligt följande dagordning:
1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande och fastställande om röstlängd.
3. Uppläsande och godkännande av dagordningen.
4. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för
mötet.
5. Redovisning av verksamhetsberättelsen.
6. Kassörens redovisning. 

7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och
styrelsekostnader för nästkommande år.
10.Val av följande:
a) Rasringens ordförande för en tid av 2 år (jämna år).
b) Rasringens sekreterare för en tid av 2 år (jämnaår).
c) Rasringens kassör för en tid av 2 år (udda år).
d) Rasringens vice ordförande för en tid av 2 år (uddaår).
e) Rasringens vice sekreterare för en tid av 2 år (uddaår).
f) Två st suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
g) Revisor jämte ersättare för en tid av 1 år.
h) Ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år (högst 3st).
11. Motioner som kommit styrelsen till handa senast den 31 december och
andra ärenden väckta av styrelsen där beslut ska fattas.
12.Beslut om firmatecknare.
13.Övriga frågor.
14.Mötet avslutas.


§ 9. Kallelse
Kallelse till årsmöte och annat allmänt möte skall skriftligen utsändas till
varje medlem minst tre veckor före mötet. Med skriftligen avses mail samt
utannonsering på BrS hemsida.


§ 10. Motioner
Fråga, som önskas behandlad på årsmöte, skall för att kunna upptagas på
föredragningslistan skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 31 december för att
behandlas på årsmötet nästkommande år. 

§ 11. Allmänt möte
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, kalla till allmänt möte och skall
kallas till sådant möte när minst 2/3 av föreningens medlemmar därom gjort en
skriftlig och motiverad framställning. I kallelse till sådant möte ska fullständig
föredragningslista medfölja.


§ 12. Ändring av stadgar
Förslag till ändring av stadgar för Brittsällskapet ska behandlas på årsmötet i den
ordning som stadgas i § 8, punkt 11. För beslut krävs 3/4 majoritet vid två, med
minst en månads mellanrum, hållna möten, varav ett måste vara ordinarie
årsmöte.

§ 13. Rösträtt
Rösträtt vid årsmöte och annat allmänt möte, med en röst vardera, har
närvarande medlemmar, som erlagt fastställd årsavgift. Stödmedlem erhåller ej
rösträtt. Röstning kan ske genom personlig närvaro eller genom poströstning.
Röstning kan även ske genom ombud med skriftlig fullmakt. Dock endast en
fullmakt per mötesdeltagare med rösträtt. Poströst ska vara styrelsen tillhanda
innan mötets påbörjande. Till poströst räknas även röst lagd genom omröstning
digitalt genom utskickad röstning av styrelsen. Resultat redovisas på årsmötet.


§ 14. Styrelse
Rasringens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av ordförande
samt fyra övriga ledamöter jämte två suppleanter. Föreningens firma tecknas av
ordförande och kassör var för sig
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan person har
rätt att yttra sig vid styrelsemötena, men har däremot ej rätt att delta i beslut.
Styrelsen sammanträder inom sig uppgjort schema, eller om särskilda behov
uppstår efter kallelse från ordföranden. Styrelsen ska dock sammanträda minst
fyra gånger per år. Styrelsen har beslutsrätt då minst tre ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
Styrelsemötena skall protokollföras och protokoll skall redovisas på rasringens
hemsida. Protokoll skall vara tillgängliga för medlemmar senast december
månad aktuellt år. Vid känsliga ärenden har dock styrelsen rätten att censurera
delar i protokollet.
Styrelsen utser inom sig arbetsuppgifter för var funktionär. Om ordförande avgår
under mandatperioden träder vice ordförande in som ordinarie ordförande. Vid andra
förtida avgångar inom styrelsen omkonstituerar styrelsen sig. Avgår mer än 1/3 av
styrelsen ska fyllnadsval genomföras.
Ordföranden och kassören har i egenskap av firmatecknare har möjlighet att säga
upp en styrelsemedlems uppdrag om det föreligger synnerliga skäl. Exempel på
synnerliga skäl kan vara att ej närvara på obligatoriska styrelsemöten.
Styrelsemedlemmen skall få en skriftlig varning där skäl till en eventuell
uppsägning av styrelseuppdrag anges samt vad som måste åtgärdas för att
uppsägning ej skall ske. Styrelsemedlemmen ska få möjlighet till att uttala sig
innan ett beslut kan träda i kraft.


§ 15. Funktionärer
Styrelsen utser webmaster för föreningens hemsida och sociala medier. Mer än en
person kan utses till webmaster och de valda fördelar ansvarsbördan emellan sig.
Uppdraget sträcker sig tillsvidare för att få en kontinuitet i det löpande arbetet.
Webmastern måste ha en nära kontakt med styrelsen som förmedlar vad som är i
behov av publicering. Styrelsen kan avsätta en webmaster som inte uppfyller sitt
uppdrag. Styrelsen utser redaktör för medlemstidningen Brittnytt. Redaktören
ansvarar för att leda redaktionen i arbetet med Brittnytt i enlighet med gällande
stagdar. Uppdraget sträcker sig tillsvidare för att få en kontinuitet i det löpande
arbetet. Styrelsen kan avsätta en redaktör som inte uppfyller sitt uppdrag.

§ 16. Styrelsens skyldigheter
Det åligger styrelsen att:
• Organisera och leda verksamheten, sammanträden enligt föreningens stadgar.
• Omhänderta föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra fullständiga
räkenskaper och medlemsregister. • Förbereda ärenden som skall förekomma på allmänt möte och/eller årsmöte.
• Avge verksamhetsberättelse.
• Föra protokoll som redovisas i protokollarkivet på Brittsällskapets hemsida.


§ 17. Medlems skyldigheter
Genom sitt inträde i föreningen har medlem förklarat sig villig att följa rasringens
stadgar och riktlinjer. Uppfödare är den som tar kattunge/ungar efter sin Brittiskt
korthår/långhår.
Medlem som uppenbarligen skadar Brittsällskapet och dess intressen eller som
motarbetar dess stadgar skall av styrelsen tilldelas en varning. Om varningen ej
leder till förändring skall ytterligare en varning tilldelas, om den inte följs kan
styrelsen på nästkommande styrelsemöte, med full majoritet, besluta om borttag
från hemsida och i värsta fall uteslutning från Brittsällskapet. Styrelsen ska till
utesluten medlem skriftligen meddela beslutet samt ange orsaken till detta genom
rekommenderat brev med mottagningsbevis. Utesluten medlem kan överklaga
beslutet genom att lämna en skriftlig överklagan till styrelsen inför nästkommande
årsmöte. Brittsällskapet har ingen förpliktelse gentemot utesluten medlem.


§ 18. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid ordinarie årsmöte och på av
styrelsen väckt förslag, som minst 14 dagar före mötet delgivits medlemmarna. För
att beslutet skall vara giltigt fordras att minst 2/3 av föreningens närvarande
medlemmar två år i rad godkännerförslaget.


§ 19. Disposition av föreningens tillgångar
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till
någon lämplig institution. Beslut härom skall fattas samtidigt med beslut om
föreningens upplösning.

Antagna 2013-02-09
Reviderade: 2016-03-26

/brstass.jpg

I samarbete med         

/196574409_213795430579105_3860879608519943880_n.jpg

 

            /logo1.png

 

 

Facebook

Nyhetsbrev