Stadgar

Stadgar Brittsällskapet

Organisationsnummer 802470-7203


§ 1. Föreningen

Föreningens namn ska vara Brittsällskapet och förkortas BrS. Juridiskt är Brittsällskapet en rikstäckande ideell förening, öppen för alla som stödjer dess syfte och mål. Föreningen har sitt säte i den kommun där föreningens kassör bor.


§ 2. Syfte och Mål

Föreningen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för katten och kattägaren genom att:

- Skapa möjlighet till samarbete mellan ägare av Brittiskt Korthår och Brittiskt Långhår.
- Stödja, arbeta för och främja en sund och hälsosam avel.
- Stödja, arbeta för och sprida information om god katthållning.
- Öka kunskapen om britten som ras och arbeta för att behålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna.
- Bevaka och arbeta med olika frågor som är av allmänt intresse för kattägare.

Detta ska bland annat göras genom att:

- Erbjuda medlemmar och andra intresserade föreläsningar, skrivet material och kurser inom kattens vård, hälsa, beteende och avel.
- Anordna varierande aktiviteter för medlemmar och andra intresserade av rasen eller katter i allmänhet.
- Föreningens medlemmar efter bästa förmåga följer föreningens syfte och mål.


§ 3. Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår räknas från och med den 1 januari till och
med den 31 december.


§ 4. Medlemskap

Medlemskap i föreningen fås genom att betala fastställd medlemsavgift och avser pågående
kalenderår. Om inträde sker efter 1/11 avser medlemskapet även nästkommande år.

Fasta medlemskap är Huvud- och Familjemedlem. Med familjemedlem menas person i samma
hushåll som huvudmedlem. Familjemedlem uppbär vissa, men inte alla, medlemsförmåner.

Årsmötet beslutar om övriga former av medlemskap ska finnas och deras villkor. Dessa beslut
gäller tills nytt beslut tas.

Årsmötet fastställer aktuella medlemsavgifter och eventuellt ny avgift börjar gälla 30 dagar efter årsmötet. Betald medlemsavgift återbetalas inte vid utträde.

Medlemskap kan nekas om personen handlat på sätt som skadat föreningen eller tydligt
motverkat föreningens målsättning. Anledning till nekat medlemskap ska lämnas skriftligt.


§ 5. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska bestå av minst tre och högst sju
ledamöter, eventuellt jämte en till två suppleanter, som alla ska vara medlemmar i föreningen.

De fasta rollerna i styrelsen ska vara Ordförande, Kassör och Sekreterare samt Vice
Ordförande. Vid endast tre ordinarie ledamöter kan rollen som Sekreterare och Vice
ordförande innehas av samma person.

Styrelsen skyldigheter är att:
• Agera lojalt mot föreningen och dess ändamål samt ha kunskap om och följa
föreningens stadgar.
• Organisera och leda verksamheten utifrån stadgarna och av årsmötet samt på
styrelsemöten fattade beslut.
• Föra fullständiga räkenskaper samt medlemsregister.
• Lägga budget för varje verksamhetsår samt avge verksamhetsberättelse.

För att säkra kontinuiteten väljer i första hand Årsmötet föreningens Ordförande jämna år och
Kassör udda år. Övriga ledamöter väljs på ett eller två år utan att styras av udda eller jämna
år. Suppleanter väljs alltid på ett år i taget. Rollerna för av Årsmötet invalda övriga ledamöter
ska styrelsen besluta om vid ett konstituerande styrelsemöte som ska hållas inom en vecka
efter årsmötet. Vid detta ska Vice ordförande samt Sekreterare utses, samt beslut fattas om
hur övriga uppgifter ska fördelas. Styrelsens olika roller ska finnas synliga för medlemmar
och andra på exempelvis föreningens hemsida.

Styrelsen ska sammanträda och vara beslutsför vid minst fyra tillfällen per år. Styrelsen är beslutsför då minst 3 (vid 6 eller 7 ordinarie ledamöter minst 4) av de invalda ordinarie ledamöterna eller för dem vikarierande suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsemedlem som önskar avgå innan mandatperiodens slut skall göra det skriftligt.
Vid avgångar mellan ordinarie Årsmöten äger styrelsen rätt att vid ett konstituerande
styrelsemöte utse en annan av Årsmötet redan invald ledamot som tillfällig ersättare, fram till
nästa ordinarie Årsmöte. Viktiga roller som Ordförande, Kassör och Sekreterare måste
omgående tillsättas av specifik person. Uppgifter för andra avgående ledamöter kan fördelas
mellan kvarvarande.

Om ovanstående lösning inte är möjligt ska styrelsen omgående kalla till
extra Årsmöte där fyllnadsval ska göras för resterande mandatperiod. Fyllnadsval ska också
göras vid nästa ordinarie Årsmöte om det inte är dags för ordinarie omval för aktuell post.
Valberedningen kan till Årsmötet föreslå att eventuell vikarierande ledamot sitter kvar eller
lämna förslag på en annan kandidat.

I det sistnämnda fallet återgår den aktuella ledamoten
automatiskt till sin tidigare post om det finns tid kvar på dennas mandatperiod.
Styrelsen får inte under någon period bestå av mindre än tre ordinarie ledamöter. I detta fall
ska extra årsmöte omgående utlysas och nya ordinarie ledamöter utses.


§ 6. Firmatecknare

Föreningens firma ska tecknas av minst två men max tre personer (ledamöter i styrelsen), att
företräda föreningen var för sig. Dessa utses vid styrelsemöte. Styrelsen äger rätt att byta
firmatecknare under pågående verksamhetsår. Om en firmatecknare lämnar styrelsen ska ny
firmatecknare utses i dess ställe. Firmatecknarna ska representera föreningen gentemot
bank/internetbank i allt som det berör samt har attesträtt i föreningens namn. Attesträtten
gäller sådant som blivit utlyst och beslutat om vid styrelsemöte eller på annat lämpligt sätt.


§ 7. Entledigande av styrelsemedlem

Styrelsen kan vid särskilda skäl fatta beslut om entledigande av styrelsemedlem.
Styrelsemedlemmen ska få skriftlig varning där skäl till eventuellt entledigande ska anges.
Denna ska ha sedan få möjlighet att uttala sig och få skälig tid att rätta till det som orsakat
varningen innan ett beslut kan träda i kraft.

§ 8. Revision

Årsmötet väljer revisor och eventuellt revisor-suppleant för ett år i taget. Revisorer behöver ej
inneha medlemskap i föreningen. Revisorn äger rätt att under verksamhetsåret ta del av
föreningens räkenskaper samt efterfråga justering av redovisningsrutinerna om dessa av
revisorn anses bristfälliga. Protokoll från styrelsemöten ska löpande sändas till revisorn.
Föreningens räkenskaper för föregående verksamhetsår ska i sin helhet vara avslutade med
fullständig resultat- och balansräkning senast den 31/1 och då, ihop med
verksamhetsberättelse, lämnas till revisorn för granskning. Med detta som underlag ska
revisorn vid årsmötet lämna sin revisionsberättelse.


§ 9. Valberedning

Valberedningen ska bestå av en till tre medlemmar och väljs av årsmötet för ett år i taget. Vid
två eller fler ska en utses till sammankallande. Valberedningens uppgift är att undersöka och
föreslå lämpliga personer till valbara poster i styrelsen. Valberedningens förslag ska
presenteras för styrelsen senast fyra veckor före årsmötet och sedan redovisas för
medlemmarna i kallelsen. Valberedningen kan inte föreslå sig själva men kan bli nominerade
av andra medlemmar. Om valberedning av någon anledning saknas när årsmötet närmar sig är
styrelsen själv skyldig att hämta in förslag till valbara poster från medlemmarna.


§ 10. Motioner

Motion, som önskas behandlas på årsmötet, ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 15
januari aktuellt år. Endast motioner från personer som är medlemmar vid tiden för motionens
inlämnade samt vid årsmötet behandlas. Bifallna motioner börjar gälla omedelbart efter
årsmötet.


§ 11. Ändring av stadgar

Ändring av föreningens stadgar ska behandlas vid årsmöte. Beslut fattas med enkel majoritet.
Förslag till de nya stadgarna ska sändas med kallelsen. De nya stadgarna ska vid bifall börja
gälla direkt efter årsmötet.


§ 12. Kallelse

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar före utsatt datum, via
post, mail eller på annat lämpligt sätt tex webbaserade medlemssidor.

§ 13. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas tidigast i
februari och senast i april, varje år. Rösträtt vid årsmöte har huvud- samt familjemedlem
(samt annan medlemstyp som vid tidigare årsmöte beslutats ska ha rösträtt) som betalat
fastställd medlemsavgift vid den tidpunkt då kallelsen sänds ut, samt närvarar vid årsmötet på
plats eller digitalt.
Val sker normalt med öppen omröstning, men sluten röstning kan vid önskemål genomföras.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs frågan av vald mötesordförande.


Ordinarie Årsmöte genomförs enligt följande dagordning:

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Uppläsande och godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
6. Redovisning av verksamhetsberättelsen
7. Kassörens redovisning
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner/frågor från medlemmar och ärenden väckta av styrelsen där beslut ska fattas.
11. Beslut om medlemstyper och medlemsavgifter
12. Genomgång av budget och verksamhetsplan
13. Val av följande när det är aktuellt (var för sig)
a) Ordförande
b) Kassör
c) Övriga föreslagna ledamöter
d) Eventuella suppleanter
e) Revisor jämte eventuell revisorsuppleant
f) Valberedning
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas.


§ 14. Extra årsmöte

Styrelsen kan vid behov, eller då minst femton av föreningens medlemmar efterfrågar detta,
kalla till extra årsmöte. I kallelsen ska orsak till mötet tydligt anges.


§ 15. Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan ske efter av styrelsen väckt förslag.
För upplösning av föreningen krävs beslut på två av varandra följande årsmöten, varav ett ska
vara ordinarie årsmöte. Dessa ska hållas med minst en månads mellanrum och minst 2/3 av
totala antalet avgivna röster ska vid båda dessa möten ge bifall till förslaget.


§ 16. Disposition av föreningens tillgångar

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till
något lämpligt ändamål som till exempel annan förening, till forskning, katthem etc. Beslut
om detta ska tas på det möte där föreningen slutligen upplöses.

 

Antagna 2013-02-09
Reviderade: 2022-03-31

/brstass.jpg

I samarbete med         

 

 

            /logo1.png

 

 

/banner-rc-250x115px.gif

/img_4623.jpg

 

Facebook

Nyhetsbrev

brittsallskapet@gmail.com